Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) có số tiền rút quá số dư tài khoản (người)
  I arm overdrawn by 100 dollars
  tôi có rút 100 đô-la quá số dư tài khoản
  rút quá số dư; chi vượt (món tiền)
  heavily overdrawn account
  tài khoản chi vượt rất nhiều