Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có điệu bộ sân khấu, có vẻ kịch

    * Các từ tương tự:
    stagy, stagey