Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  quá, quá mức
  (tạo danh từ, động từ, tính từ và phó từ)
  trên, ngoài, qua

  * Các từ tương tự:
  over-compensate, over-much, over-react, over-reaction, over-simplify, over-subscribe