Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc phong cách gây xúc động mạnh