Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensational /sen'sei∫ənl/  

 • Tính từ
  gây ấn tượng lớn; giật gân
  a sensational victory
  một chiến thắng gây ấn tượng lớn
  (khẩu ngữ) tuyệt vời, tuyệt
  you look sensational in that dress
  mặc áo này trông chị thật tuyệt
  that music is sensational!
  nhạc đó thật là tuyệt!

  * Các từ tương tự:
  sensationalise, sensationalism, sensationalist, sensationalistic, sensationalize, sensationalize, sensationalise, sensationally