Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overwrought /,əʊvə'rɔ:t/  

 • Tính từ
  căng thẳng thần kinh; bối rối
  he was in a very overwrought state after his accident
  nó rất căng thẳng thần kinh sau tai nạn
  she didn't mean to offend youshe was overwrought
  cô ta không có ý định xúc phạm anh, cô ta rất bối rối đấy