Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentimentalize /senti'mentəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho đa cảm
    Nội động từ
    đa cảm