Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blood-and-thunder /,blʌd ənd 'θʌndə[r]/  

  • Tính từ
    lâm ly và đầy kịch tính (truyện phim)