Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melodramatically /,melədrə'mætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] lâm ly