Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exaggerated /ig'zædʒəreitid/  

 • Tính từ
  cường điệu, phóng đại
  he has an exaggerated sense of his own importance
  ông ta có ý thức cường điệu về tầm quan trọng của mình
  with exaggerated politeness
  với sự lễ độ quá mức

  * Các từ tương tự:
  exaggeratedly