Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thổi phồng, bơm phồng; phồng lên; căng lên
  chiếc bánh xe đã bơm phồng căng lên
  (nghĩa bóng) làm tự mãn
  (kinh tế) lạm phát

  * Các từ tương tự:
  inflated, inflater