Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] giãn ra, [làm] nở ra
  the pupils of your eyes dilate when you enter a dark room
  khi anh bước vào một phòng tối thì đồng tử mắt anh giãn ra
  dilate on something
  nói dài dòng về; viết dài dòng về; bàn dài dòng về
  một chương trong đó bà ta bàn dài dòng về lợi ích của chế độ ăn chay

  * Các từ tương tự:
  dilated