Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khuếch đại
  amplify the sound
  khuếch đại âm thanh
  thêm chi tiết, làm cho đầy đủ hơn
  we must ask you to amplify your statement
  chúng tôi phải yêu cầu ông cho thêm chi tiết vào bản báo cáo của ông