Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

augment /'ɔ:gmənt/  

  • Động từ
    [làm] tăng lên
    anh ta tăng thu nhập bằng cách dạy thêm buổi tối

    * Các từ tương tự:
    augmentable, augmentation, augmentative, augmented, Augmented Dickey Fuller test, Augmented Phillips curve, augmenter, augmention