Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Augmented Dickey Fuller test   

  • (kinh tế) ADF
    Kiểm định Dickey Fuller bổ sung
    Kiểm định này là một phiên bản của kiểm định Dickey Fuller đối với một đơn vị gốc khi tiêu thức xáo động là tương quan theo chuỗi sau khi đã xem xét sự khác nhau trong quá trình tĩnh khác (DSP)