Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Augmented Phillips curve   

  • (kinh tế)
    Đường Phillips bổ sung
    Việc đưa biến giá cả vào đường Phillips gốc đã dịch chuyển học thuyết một các hiệu quả từ một giải thích về tiền công bằng tiền thành cách giải thích theo nghĩa thực tế