Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

augmentative /ɔ:g'mentətiv/  

  • Tính từ
    làm tăng thêm
    (ngôn ngữ học) tăng to (hậu tố)
    Danh từ
    (ngôn ngữ học) hậu tố tăng to; từ tăng to