Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

augmentation /,ɔ:gmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự tăng lên
    phần tăng lên, phần thêm vào