Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    làm tăng, tăng lên (d)