Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overstate /,əʊvə'steit/  

 • Động từ
  phóng đại
  don't overstate your case or no one will believe you
  đừng có phóng đại trường hợp của anh lên, nếu không chẳng ai tin anh đâu

  * Các từ tương tự:
  overstatement