Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mở rộng, mở mang
  con đường đang được mở rộng
  ông ta muốn mở rộng kiến thức về công nghiệp

  * Các từ tương tự:
  widening