Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm căng lên
    tĩnh mạch căng lên