Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mở rộng; rộng ra
  I want to enlarge the lawn
  tôi muốn mở rộng bồn cỏ ra
  phóng to (ảnh)
  (+ on) nói chi tiết thêm
  can you enlarge on what has already been said?
  anh có thể nói chi tiết thêm về những gì đã nói không?

  * Các từ tương tự:
  enlarged, enlargement, enlarger