Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broaden /'brɔ:dn/  

 • Động từ
  mở rộng; rộng ra
  ở chỗ này con sông rộng ra
  đi du lịch mở rộng đầu óc

  * Các từ tương tự:
  broadener, broadening