Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) mở rộng, nới rộng (d)