Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exaggerate /ig'zædʒəreit/  

 • Động từ
  phóng đại, thổi phồng
  hắn luôn luôn thổi phồng lên, làm cho câu chuyện của nó thêm buồn cười
  chiếc áo này làm cho cô ta trông cao hơn

  * Các từ tương tự:
  exaggerated, exaggeratedly