Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được bơm phồng lên
  tự mãn
  an inflated opinion of oneself
  quan niệm tự mãn về bản thân
  tăng lên một cách giả tạo như là bị lạm phát (giá cả)