Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overplay /,əʊvə'plei/  

 • Động từ
  gán cho một tầm quan trọng quá mức
  you must not overplay his part in the negotiation
  anh không nên quá quan trọng hóa vai trò của nó trong cuộc thương lượng
  overplay one's hand
  bị quá nhiều rủi ro nguy hiểm (do đánh giá quá cao sức của mình)