Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

histrionic /,histri'ɒnik/  

 • Tính từ
  (thường xấu) có vẻ đóng kịch, điệu bộ
  histrionic behaviour
  cách xử sự có vẻ đóng kịch
  [thuộc] diễn xuất
  her histrionic talents
  tài diễn xuất của nàng

  * Các từ tương tự:
  histrionically, histrionics