Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

histrionics /,histri'ɒniks/  

  • Danh từ
    số nhiều (thường xấu)
    kiểu cách như là đóng kịch, kiểu cách điệu bộ