Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có nhiều tham vọng, có nhiều hoài bão
  an ambitious young manager
  một viên giám đốc trẻ có nhiều tham vọng
  biểu lộ tham vọng, biểu lộ những hoài bão lớn
  những kế hoạch đầy tham vọng muốn hoàn thành đề án trước thời hạn

  * Các từ tương tự:
  ambitiously, ambitiousness