Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ) đầy hy vọng
  be hopeful about the future
  đầy hy vọng ở tương lai
  đầy hứa hẹn, đầy triển vọng
  the future seems very hopeful
  tương lai có vẻ hứa hẹn lắm
  a hopeful pupil
  một học sinh có triển vọng
  Danh từ
  người có triển vọng

  * Các từ tương tự:
  hopefully, hopefulness