Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encouraging /in'kʌridʒiη/  

 • Tính từ
  khích lệ, cổ vũ
  encouraging news
  tin khích lệ, tin làm phấn khởi

  * Các từ tương tự:
  encouragingly