Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embolden /im'bəʊldən/  

  • Động từ
    làm cho bạo dạn hơn
    thành công đã làm cho ông ta bạo dạn khuếch trương doanh nghiệp của mình