Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  hướng về phía trước; tiến lên
  an onward movement
  sự chuyển dịch về phía trước
  Phó từ
  như onwards

  * Các từ tương tự:
  onwards