Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    về phía trước
    move onwards
    chuyển dịch về phía trước