Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  di động
  gây xúc động, cảm động
  his speech was very moving
  bài nói của ông ta rất cảm động

  * Các từ tương tự:
  Moving average, moving picture, moving staircase, movingly, movingness