Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mobile /'məʊbail/  /'moʊbl, 'məbi:l/

 • Tính từ
  di động, động cơ, lưu động
  mobile artillery
  pháo binh cơ động
  a mobile library
  thư viện lưu động
  dễ biến đổi, biến đổi nhanh (nét mặt…)
  (khẩu ngữ) có phương tiện đi lại, có xe hơi
  can you give me a lift if you're mobile?
  anh có thể cho tôi đi nhờ được nếu anh có xe không?
  Danh từ
  dây trang trí [mà các bộ phận cấu thành có thể] di động theo chiều gió

  * Các từ tương tự:
  mobile home, mobile unit