Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

responsive /ri'spɒnsiv/  

 • Tính từ
  đáp lại
  a responsive smile
  cái cười đáp lại
  đáp lại một cách vui lòng
  be responsive to suggetions
  đáp lại lời gợi ý một cách vui lòng
  phản ứng nhanh nhạy; dễ kiểm soát
  these brakes should be more responsive
  những chiếc phanh này đáng phải nhạy hơn nữa
  the disease is not proving responsive to treatment
  bệnh tỏ ra không chuyển biến nhanh nhạy khi được điều trị
  a horse responsive to the needs of its rider
  con ngựa phản ứng nhanh nhạy theo yêu cầu của người cưỡi

  * Các từ tương tự:
  responsively, responsiveness