Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất dẻo
  nhựa
  many items in daily use are made out of plastic
  nhiều đồ dùng hằng ngày làm bằng nhựa
  (cách viết khác plastic money) (khẩu ngữ) thẻ tín dụng (có thể dùng để mua hàng chịu…)
  plastics
  (động từ số ít) khoa chất dẻo
  Tính từ
  bằng nhựa
  a plastic tray
  chiếc khay [bằng] nhựa
  dẻo; dễ nặn
  clay is a plastic substance
  đất sét là một chất sẽ nặng
  the mind of a young child is quite plastic
  (nghĩa bóng) trí óc của trẻ em rất dễ uốn nắn
  tạo hình
  the plastic arts
  nghệ thuật tạo hình

  * Các từ tương tự:
  plastic bomb, plastic clay, plastic explosive, plastic money, plastic surgery, plastically, plasticin, plasticity, plasticization