Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unformed /,ʌn'fɔ:md/  

  • Tính từ
    chưa phát triển đầy đủ; non nớt
    the child's character is as yet unformed
    tính nết của đứa bé chưa phát triển đầy đủ