Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giả, giả mạo
    a bogus passport
    hộ chiếu giả