Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plasticity /plæs'tiksiti/  

  • Danh từ
    tính dẻo, tính dễ nặn;(nghĩa bóng) tính dễ uốn nắn