Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressionable /im'preʃənəbl/  

  • Tính từ
    mẫn cảm

    * Các từ tương tự:
    impressionableness