Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có chất lượng kém, xấu
  shoddy goods
  hàng kém chất lượng
  shoddy work man-ship
  tay nghề non kém
  Danh từ
  vải sợi thu hồi, vải sợi tái sinh (từ sợi vải cũ)