Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ tiếp thu
  a receptive mind
  đầu óc dễ tiếp thu (tư tưởng mới…)

  * Các từ tương tự:
  receptiveness