Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astute /ə'stju:t/  /ə'stu:t/

 • Tính từ
  tinh khôn, tinh
  an astute businessman
  một nhà kinh doanh tinh khôn
  it was an astute move to sell just before prices went down
  bán ngay trước khi hạ giá là một nước cờ rất tinh

  * Các từ tương tự:
  astutely, astuteness