Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  tinh tế, tế nhị
  a subtle charm
  vẻ duyên dáng tinh tế
  subtle humour
  sự khôi hài tế nhị
  a subtle critic
  nhà phê bình tế nhị
  she has a very subtle mind
  chị ta có đầu óc rất tinh tế

  * Các từ tương tự:
  subtlety