Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quick-witted /kwik 'witid/  

  • Tính từ
    nhanh trí; thông minh