Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nimble-witted /'nimbl'witid/  

  • Tính từ
    nhanh trí